รู้จักเรา

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ เชื่อมโยงและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ ทักษะฝีมือ ทุนทางวัฒนธรรมและธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้ TCDC Materials Database เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลวัสดุไทย ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลวัสดุที่น่าสนใจ มีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทักษะภูมิปัญญาของคนไทย รวมไปถึงข้อมูลผู้ผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดผลิตภัณฑ์และเป็นช่องทางทางการตลาด ทั้งยังสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ตลอดจนขยายองค์ความรู้ด้านวัสดุและการออกแบบ โดยสามารถสืบค้นออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักออกแบบ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ในการนำไปใช้งานเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีความแตกต่าง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจด้านวัสดุและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนำเสนอวัสดุได้ที่ infomaterials@tcdc.or.th