นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้ ศสบ. สามารถรองรับและแสดงเนื้อหาของท่านในเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท่านตกลงยินยอมโดยการมอบเนื้อหาให้แก่ ศสบ. หรือด้วยการนำเนื้อหานั้นขึ้นแสดงในเว็บไซต์ ให้ ศสบ. มีสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์, สิทธิในการเผยแพร่และการจัดเก็บ (หรือสิทธิ์อื่นใดที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้) ในรูปแบบใดก็ตามที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะใช้กันในอนาคต โดยสิทธิดังกล่าวเป็นแบบ non-exclusive, ใช้ได้ทั่วโลก, ไม่มีกำหนดเวลา, ไม่สามารถยกเลิกได้, ไม่เรียกเก็บค่าสิทธิ และสามารถให้สิทธิช่วงต่อไปได้ (แบบหลายระดับ) ท่านรับรองว่าเนื้อหาที่ท่านนำแสดงในเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความลับทางการค้า หรือสิทธิอื่นๆ ในการเป็นเจ้าของ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การนำความลับทางการค้าไปใช้ในทางที่ผิด) ของบุคคลอื่นใด

ท่านรับทราบและเข้าใจว่า บรรดาข้อมูล, ตัวอักษร, ซอฟท์แวร์, ดนตรี, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิก, วิดีโอ, ข้อความ, หรือสิ่งที่สื่อความหมายในลักษณะอื่นๆ ไม่ว่าจะโพสท์โดยเปิดเผยต่อสาธารณะและที่สื่อสารกันเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตเนื้อหาดังกล่าว ดังนั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาที่ท่านอัพโหลด, โพสท์, อีเมล์, ส่ง หรือนำมาสู่เว็บไซต์

ก่อนนำขึ้นแสดงในเว็บไซต์ ศสบ. อาจตรวจสอบเนื้อหาของท่านก่อนหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ศสบ. มีสิทธิ (แต่มิใช่หน้าที่) ที่จะตรวจสอบ, ปฏิเสธ หรือย้ายเนื้อหาใดๆ ของท่านที่ปรากฏในเว็บไซต์ด้วยดุลยพินิจของ ศสบ. แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ศสบ. ยังมีสิทธินำเนื้อหาของท่านออกจากเว็บไซต์ หากเนื้อหานั้นขัดต่อข้อตกลงการใช้บริการนี้หรือไม่เหมาะสมด้วยประการอื่น โดยสิทธิดังกล่าวนี้ไม่จำกัดการใช้สิทธิที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ท่านตกลงว่าจะตรวจสอบการใช้เนื้อหา ซึ่งรวมถึงความถูกต้อง, ความครบถ้วน และความเป็นประโยชน์ของเนื้อหา และท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นอกจากนี้ ท่านยังรับทราบว่า เนื้อหาใดๆ ที่จัดทำโดย ศสบ. หรือที่มีการส่งมอบให้แก่ ศสบ. ไม่อาจยึดถือได้

สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการดาวน์โหลดและข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บไซต์ ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยกฏหมาย และผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเนื้อหา ถือเป็นของ ศสบ. หรือเป็นสิ่งที่ ศสบ. ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรืออยู่ภายใต้การจัดการดูแลของ ศสบ.

ท่านรับทราบและยอมรับว่า ศสบ. ได้ออกแบบเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะตัวอักษร, เนื้อหา, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เสียง และกราฟิกที่อยู่ในเว็บไซต์) ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อนำเสนอเว็บไซต์ด้วยรูปแบบและรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ศสบ. ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมาย สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และ/หรือสิทธิอื่นๆ ในการเป็นเจ้าของ และกฎหมายแห่งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ชื่อศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center), ตัวย่อ ศสบ. หรือ TCDC, เครื่องหมายของ ศสบ. และชื่อผลิตภัณฑ์หรือตราผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ ศสบ. ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ ศสบ. สำหรับเครื่องหมายการค้า, ชื่อการค้า, เครื่องหมายการบริการ, ชื่อผลิตภัณฑ์ และตราผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดที่มีแสดงไว้เป็นไปเพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น และเพื่อประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของ โดยไม่ได้มีเจตนาละเมิดเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

เว้นแต่จะระบุเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใด, ไฟล์หนึ่งไฟล์ใด หรือเอกสารหนึ่งเอกสารได้ที่อยู่ในเว็บไซต์ไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ท่านสามารถชม, ดาวน์โหลด, อัพโหลดเนื้อหาดังกล่าวได้เฉพาะในส่วนที่กำหนดไว้ของเว็บไซต์เท่านั้น และสามารถพิมพ์เนื้อหานั้นได้เพียงหนึ่งชุดเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแสวงกำไร โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องคงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทั้งหมดที่บ่งบอก ลิขสิทธิ์และสิทธิอื่นๆ ในการเป็นเจ้าของที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหานั้นๆ เอาไว้ ท่านจะต้องไม่คัดลอก จัดเก็บ หรือดาวน์โหลด (ไม่ว่าในรูปของสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ ได้อีก), ส่ง, จัดทำ, กระจายเสียง, ตีพิมพ์, ทำซ้ำขึ้นใหม่, ทำเลียนแบบ, จัดแสดง, เผยแพร่, ขาย, ให้อนุญาต, ให้เช่า หรือถ่ายโอนเนื้อหาส่วนใดก็ตามให้แก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์โดยตรงทางการค้าหรือเพื่อผลกำไร หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ศสบ. เสียก่อน ศสบ. ขอสงวนสิทธิในสิทธิอื่นใดที่ไม่ได้อนุญาตไว้ในที่นี้